Magyar | English
Поиск
0Bemutatkozunk
0Продукты
0Экспорт
0Контакт
0Гарантия качества
0Охрана окружающей среды
галерея
// MAL Internet Portal / Bemutatkozunk
Bemutatkozunk
A társaság jogelõdjét, a Magyar Alumínium Kft.-t magyar magánszemélyek a hazai állami alumíniumipar teljes körû privatizációjának megkezdésekor, 1995-ben alapították. Az alapítás célja az alumíniumipar privatizációs folyamatába történõ bekapcsolódás volt. Az 1995-98 közötti idõszakban lezajlott privatizációk során fokozatosan a társaság teljes vagy részleges tulajdonába kerültek az alumíniumiparhoz szorosan kapcsolódó vállalkozások (bauxitbánya, timföldgyár, alumíniumkohó), miközben a társaság részvénytársasággá alakult át.

A Magyar Alumínium Rt. (MAL Rt.) néhány éven át legfontosabb termelõ társaságait, az Ajkai Timföld Kft.-t, az Inotai Alumínium Kft.-t és a KöBAL Kõbányai Könnyûfémmû Kft.-t holding rendszerû; szervezeti felépítéssel és irányítással mûködtette. 2000. szeptember 29-én – az Ajkai Timföld Kft.-vel és az Inotai Alumínium Kft.-vel összeolvadva, azokat ágazatként magába integrálva – kialakult a társaságcsoport mai szervezete a

 

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt.
(MAL Rt.)

 

A társaság ágazatai termék kapcsolataikban vertikálisan illeszkednek egymáshoz, kiaknázva azt a sajátos adottságot, hogy a Magyarországon megtalálható és gazdaságosan kitermelhetõ bauxit teljes mennyisége hidráttá és timfölddé dolgozható fel, (a feldolgozás melléktermékeként elõállított szintetikus zeolit és fém gallium mellett), ill. a hidrát és a timföld részben önálló termékként, részben – a timföld kohósítása után – különbözõ alumínium félgyártmányként értékesíthetõ. A társaságcsoport termékeinek 70-75%-át nyugat-európai országokba exportálja.

 

A MAL Rt. tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a Bakonyi Bauxitbánya Kft., a hazai bauxitvagyon egyedüli kitermelõje. Az 550-600 kt/év körüli bauxittermelést teljes egészében a MAL Rt. Timföld ágazata dolgozza fel. (A MAL Rt. 90%-ban fõtulajdonosa is a 600 munkavállalót foglalkoztató bányászati társaságnak.)

 

A MAL Rt. 1997-98-ban sikeres reorganizációt hajtott végre társaságainál, amelynek eredményeképp azonos modell szerint alakította át társaságainak szervezeti felépítését. Egyszerû tagoltságú, termékorientált üzleti egységeket - divíziókat - hozott létre, megteremtve egyúttal az üzleti egységek elszámolási és érdekeltségi rendszerét, a mûködési költségek jelentõs csökkentése mellett. Bevezetett továbbá egy csoportszintû integrált számítógépes rendszert is, amelynek logisztikai, pénzügyi és termelésirányítási moduljaihatékonyan támogatják a társaság mûködését.

 

A MAL Rt. ezt követõen struktúrális átalakítást kezdett meg. Ennek keretében 2001 év végén megvásárolta a a zeolitokat és timföld örleményeket gyártó szlovén SILKEM d.o.o. többségi tulajdonrészét. Az új társaság termékkapcsolataiban jól illeszkedik a Timföld Ágazat tevékenységéhez. (2004-tõl a SILKEM tulajdonában van a tabulár timföldeket gyártó szlovén ALUSIL d.o.o. társaság.) A MAL Rt. 2002-ben értékesítette a KÖBAL Kft-ben meglévõ üzletrészét, mivel a társaság alapanyagellátása nem a vertikumból történt, ezáltal jövedelem termelõképessége nem felelt meg a várakozásoknak. A MAL Rt. a boszniai privatizáció keretében 2004. júniusában 51% többségi tulajdont szerzett a Rudnici Boksita Jajce Bauxitbánya társaságban. A bauxitszállítások 2004-ben elérhetik a 100.000 t/év nagyságrendet. Ez a kiváló minõségû bauxit jól kiegészíti a ma már csak korlátozottan hozzáférhetõ hazai bauxitot.

 

A MAL Rt. társaságcsoport dinamikus fejlõdésére és kiegyensúlyozott gazdálkodására jellemzõ, hogy 1998-ban 30 MrdFt árbevétel mellett közel 0,7 MrdFt, míg 1999-ben a mintegy 33 MrdFt árbevétel mellett már 0,9 MrdFt-ot meghaladó mérleg szerinti eredményt ért el. A társaságcsoport 2000. évi árbevétele és mérleg szerinti eredménye – a kedvezõ piaci tendenciáknak köszönhetõen is – ugrásszerû növekedést mutat: az árbevétel 43 MrdFt felett, míg a mérleg szerinti eredmény 2,9 MrdFt körül alakult. A 2001. év adatai - gyengülõ piaci helyzetben is - kedvezõ képet mutatnak: 48 MrdFt feletti árbevétel mellé 3,0 MrdFt mérleg szerinti eredmény társult. 2002-ben a rosszabb piaci körülmények csak 41 MrdFt árbevételt és 1,0 MrdFt mérleg szerinti eredményt hoztak. A 2003. év adatai a kedvezõtlen külsõ és belsõ tényezõk hatására 43 MrdFt árbevétel, illetve 146 MFt mérleg szerinti eredmény.

 

A MAL Rt. célkitûzése, hogy piacképes termékstruktúrájával, jó minõségû termékeivel, meglévõ humán erõforrásainak kiaknázásával és a környezetvédelmi elõírások maximális betartása mellett tovább erõsítse a közép-európai térségben piaci pozícióit. Stratégiai fejlesztési tervei arra irányulnak, hogy új, munkahely teremtõ beruházásokkal folyamatosan biztosítsa a termékszerkezet-váltást, a minõség állandó javítását, megteremtve ezzel a társaságcsoport hosszú távú mûködésének feltételeit is.


MAL - Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. - 8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 598/15. - mal@mal.hu
Court Reg. No.: Cg. 19-10-500274 VAT Reg. No.: HU 12516564